0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจ ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ2560

948 View 15 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304619
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจ ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
โทร : 080-011-0168

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ = นายสุเมธี กองทอง รองประธานชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ


หน่วยกิจกรรม = วันละ 6 ชั่วโมง (รวม 12 ชั่วโมง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
40
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1