0-4372-5437    

โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

2,301 View 15 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60014614
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่16 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560
เวลา : 08.00-18.00
สถานที่ : คณะครุศาสตร์ และ โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 091-063-6403

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกริกเกียรติ  ภูจีระ  นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์


หน่วยกิจกรรม + วันละ 6 ชั่วโมง (รวม 12 ชั่วโมง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
193
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
193