0-4372-5437    

กิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์

711 View 06 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305617
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560
เวลา : 16.30-17.30
สถานที่ : ท่าน้ำริมห้วยคะคาง (ข้างอาคารหอประชุม 80 พรรษา)
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 090-843-9893

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสรภพ ชุมฝาง รองประธานชมรม


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
149
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
78
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52
คณะวิทยาการจัดการ
4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3