0-4372-5437    

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 6 ก.ย. 2560

1,528 View 05 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305616
ชื่อกิจกรรม : ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 6 ก.ย. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560
เวลา : 06.30-08.30
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
55
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
54