0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

8,520 View 07 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60105101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 082-314-3389

รายละเอียดเพิ่มเติม

 วัตถประสงค์


๑ เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง

๒ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเรียนและการใชช้ีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๓ เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๔ เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ด้านกิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดการนักศึกษา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

๕ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับผู้บริหารและคณาจารย์

การเทียบค่าประสบการณ์ชั่วโมงกิจกรรม

           2 หน่วยกิจกรรม  

           6 หน่วยชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2362
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
63
คณะวิศวกรรมศาสตร์
170
คณะนิติศาสตร์
171
คณะครุศาสตร์
647
คณะวิทยาการจัดการ
310
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
308
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
125
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
395
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
173