0-4372-5437    

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ

710 View 05 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60023611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่31 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 088-3291933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสไบแพร กาฬแสง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
259
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67
คณะวิศวกรรมศาสตร์
22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
คณะวิทยาการจัดการ
33
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8
คณะนิติศาสตร์
36
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
54
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9