0-4372-5437    

Intrenational Fair

834 View 29 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60302614
ชื่อกิจกรรม : Intrenational Fair
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่30 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-21.00
สถานที่ : ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
โทร : 0933029650

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรทิพย์  ทองอุบล ประธานชุมนุมภาษาอังกฤษ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
458
จำนวนที่รับ
1500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
425
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1