0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2563

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
20 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 112/200 คน
โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 ม.ค. 2563 - 07 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 125/150 คน
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
06 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 21/26 คน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสำหรับครูประถม
จัดโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
06 ก.พ. 2563 - 06 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 2333/400 คน
โครงการเกษตรบุญคูณลาน
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร    อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
01 ก.พ. 2563 - 03 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 149/200 คน
โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 201/400 คน
โครงการสัมมนา เรื่อง Education Disruption : IT Trend 2020
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 118/500 คน
พิธีไหว้ครู
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลลีสารสนเทศ    อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
01 ก.พ. 2563 - 01 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 124/500 คน
กิจกรรมประกวดดาว-เดือน
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลลีสารสนเทศ    อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 64/70 คน
โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่7
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 56/150 คน
การแสดงละครเวทีวัฒนธรรมภาษา เรื่องโรบินฮูด
จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 2442/500 คน
วันราชภัฏ2563
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 3222/2000 คน
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี2562
จัดโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 39/46 คน
ค่ายครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น
จัดโดยชมรมครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น    โรงเรียนบ้านมะค่าวิทยาคม
13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 42/400 คน
โครงการสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่2
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 100/100 คน
ซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 78/400 คน
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น1)
21 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 192/500 คน
กิจกรรมปิดคลาสเชียร์สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    หอประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /200 คน
นิทรรศการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /100 คน
ละครเวทีขูลูนางอั้ว
จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คระครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
22 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /120 คน
โครงการธรรมะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร้อยใจน้องสู่ขวัญพี่
จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /95 คน
โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่17
จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27 ก.พ. 2563 - 27 ก.พ. 2563 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /50 คน
โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมให้กับชุมชน
จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม