0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม กันยายน 2561

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
21 ก.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 481/3000 คน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม    วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
02 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 164/180 คน
กิจกรรมเรียนรู้วัฒธรรมจีนกังฟู
จัดโดยชุมนุมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
08 ก.ย. 2561 - 08 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 72/80 คน
ค่าย Chinese
จัดโดยชุมนุมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
20 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 78/1000 คน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
06 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 89/200 คน
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
06 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 67/100 คน
ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43
จัดโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม    สถาบันการพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
09 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 68/100 คน
งานเกษียรอายุราชการ อาจารย์สาขาวิชาเคมี
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 76/150 คน
ค่ายครูประถมศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
จัดโดยชุมนุมผลิใบอุ่นไอดิน สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์    โรงเรียนบ้านโนนยาง ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 19/22 คน
กิจกรรม Open Meditation (ปฏิบ้ติธรรม)
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ    ห้องชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น4
20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 19/60 คน
สัมนาวิชาการเรื่องคิดก่อนแชร์ รู้ก่อนโพสต์
จัดโดยสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6
08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /100 คน
ปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
จัดโดยชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 12/20 คน
Supervisor Leader Camp พัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นที่1
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ    ชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
19 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 354/600 คน
โครงการ "ออม" พร้อมรับสิทธิประกันสังคมมาตรา 40
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
20 ก.ย. 2561 - 20 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 54/100 คน
พิธีไหว้ครูครอบครูวิจิตรศิลป์
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)
24 ก.ย. 2561 - 24 ก.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 171/346 คน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันมหิดลและพิธีมอบเสื้อกาวน์ก้าวแรกสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา