0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม พฤศจิกายน 2561

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
09 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 366/800 คน
ค่ายครูสู่ชนบท พี่สอนน้องครั้งที่ 14
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์    โรงเรียนบ้านหนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
10 พ.ย. 2561 - 10 พ.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 87/300 คน
โครงการสัมมนาเปิดมุมมองใหม่ การผลิตครูไทย 4 ปี หรือ 5ปี
จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 197/400 คน
ประชุมห้วหน้าหมู่เรียน ครั้งที่ 2/2561
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
16 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 50/77 คน
ค่ายเคมี ครูดีสู่ชุมชน
จัดโดยสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์    โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 139/400 คน
สัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34