0-4372-5437    

ปฏิทินกิจกรรม สิงหาคม 2562

กรุณาเลือกช่วงเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร กิจกรรมโครงการ
03 ส.ค. 2562 - 05 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 72/200 คน
สัมมนาค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการวิชาการ และส่งเสริมทักษะวิชาชีพครูฟิสิกส์
จัดโดยสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์    โรงเรียนบ้านเนินยางประชาสามัคคี
02 ส.ค. 2562 - 02 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 266/450 คน
พิธีเชิดชูสิงหราช ปีการศึกษา2562
จัดโดยชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น    อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
03 ส.ค. 2562 - 03 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 95/220 คน
กิจกรรมสานสัมพันธ์การโรงแรมละการท่องเที่ยว
จัดโดยชุมนุมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    ห้องประขุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
07 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 653/500 คน
โครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ ปี2
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
08 ส.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 1157/2000 คน
โครงการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1
จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ    หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
09 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 331/1000 คน
โครงการจิตอาสาพระวรุณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
06 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 15/30 คน
กิจกรรมจิตอาสาประดับผ้าเนื่องวันในแม่แห่งชาติ
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 104/180 คน
ค่ายครูสังคมอาสาพัฒนาโรงเรียน
จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์    โรงเรียนบ้านดงน้อย (ไตรคามวิเศษศิลป์)
03 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 39/70 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมครูคณิตศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์    ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร
03 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 25/30 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์    ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร
01 ส.ค. 2562 - 01 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 51/600 คน
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา2562
จัดโดยคณะนิติศาสตร์    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
04 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 45/600 คน
วันรพี
จัดโดยคณะนิติศาสตร์    อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /150 คน
กิจกรรมบริการวิชาการค่ายอาสาเทคนิคสัตวแทพย์และการพยาบาลสัตว์
จัดโดยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์    องค์การบริหารส่วนตำบลซีทวน และสวนสัตว์เปิดอุบลราชธานี
03 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /100 คน
โครงการปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
จัดโดยชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ    ห้องประชุม 100 ที่นั่ง อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
09 ส.ค. 2562 - 09 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /30 คน
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนภัยพิบัติ
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
12 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /40 คน
จิตอาสาช่วยรับบาตร และร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา    วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
12 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /50 คน
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม    ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
16 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 682/1000 คน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคาร 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 10/200 คน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการ)
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    อาคาร 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /120 คน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาสังคมศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์    วัดอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน /146 คน
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
จัดโดยชุมนุมสังคมเพื่อสังคม คณะครุศาสตร์    ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
17 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 356/800 คน
โครงการอบรมประกันอุบัติเหตุ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ห้องประชุม 510 ที่นั่ง อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร36)
17 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562 (สมัครออนไลน์)
เหลือเวลา
จำนวน 106/166 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนภาษาโปรแกรมเพื่อพัฒนาโรบอท
จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์    ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร