0-4372-5437    

สมัครกิจกรรมออนไลน์

กรุณาใส่ชื่อกิจกรรมที่ต้องการค้นหา


กิจกรรมที่เปิดรับสมัคร ณ เวลานี้

กิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร สมัคร รับ

กิจกรรมที่จะเปิดรับสมัครในอีกไม่ช้า

กิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร สมัคร รับ

กิจกรรมที่จะปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม/โครงการ วันที่จัดกิจกรรม การรับสมัคร สมัคร รับ
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาความสามารถพิเศษ 2560
จัดโดยกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา   
29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 142 300
ทำบุญตักบาตรและสักระศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี   
02 มิ.ย. 2560 - 02 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 236 300
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาบ้านของครู
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
04 มิ.ย. 2560 - 04 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 462 700
โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
25 พ.ค. 2560 - 08 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 2,445 2,800
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
12 มิ.ย. 2560 - 12 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 2,362 2,800
สร้างสัมพันธ์น้องใหม่
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 263 300
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 404 600
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 93 160
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 133 200
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   
13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 158 200
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 48 100
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   
14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 263 350
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
14 มิ.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 253 300
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
14 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 518 700
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   
15 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1 200
ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
19 มิ.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 2,306 2,500
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
22 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 150 500
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
22 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 2,267 2,800
ร่วมแสดงในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
22 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 80
โครงการพัฒนาให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ (รับน้องสาขา)
จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ   
24 มิ.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 275 300
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
จัดโดยสำนักงานพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม   
24 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 35
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชี่วิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์   
28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 82 120
โครงการสืบสานพระราชปณิธานคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 117 200
โครงการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally 2017)
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
28 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 18 30
ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสาตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 174 300
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 197 200
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและประชุมหัวหน้าหมู่เรียน ปีการศึกษา2560
จัดโดยสภานักศึกษา   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 169 200
ไหว้ครูสาขาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2560
จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 203 350
โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 548 600
โครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ   
29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1 600
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
23 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 10
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่สาขาบรรณารักษ์ศึกษา ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ   
30 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 72 100
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาคณะวิทยาการจัดการ
จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ   
01 ก.ค. 2560 - 01 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1 600
ประชุมเชียร์สาขารัฐศาสตร์
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
02 ก.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 120
โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาแกนนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   
03 ก.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 212 250
โครงการทำความดี บริจาคโลหิตและอวัยวะ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2560
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
05 ก.ค. 2560 - 05 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 37 100
โครงการแห่เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา2560
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 450 800
โครงการทำบุญตักบาตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 443 800
ทำบุญสาขาวิชา วันทาคณาจารย์ ประสานใจน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยกลุ่มโปรแกรมวชาคอมพิวเตอร์   
06 ก.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 123 300
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
07 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 121 400
กิจกรรมตักบาตร คณะครุศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
07 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 207 700
กิจกรรมเข้าคลาสเชียร์เพื่อพัฒนาตนเอง
จัดโดยสาขาวิศวกรรมการจัดการ   
11 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 62 100
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
12 ก.ค. 2560 - 12 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1,002 1,000
พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
13 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 333 600
โครงการแรกพบและเปิดบ้านครูสังคมศึกษา
จัดโดยสาขาวิชาสังคมศึกษา   
14 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 88 130
โครงการปฐมนิเทศ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 151 500
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเลือด รปศ.
จัดโดยชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 69 150
กิจกรรม Big Cleaning Day เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่สาขาสาธารณสุขชุมชน
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 91 120
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และรับขวัญน้องใหม่
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 116 350
โครงการบายศรีสู่ขวัญสาขาฟิสิกส์ 2560
จัดโดยชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 78 120
กิจกรรมรับน้องภาษาไทย หัวใจวรรณศิลป์
จัดโดยชมรมวรรณศิลป์   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 97 130
กิจกรรมรับน้องสร้างสัมพันธ์ น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 183 400
โครงการรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 242 900
โครงการอบรมจิตอาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโดยฝ่ายเวชศึกษาป้องกัน   
15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 100 200
กิจกรรมผูกข้อ ฮับขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่ CTC
จัดโดยสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   
16 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 9 80
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ยุค 4.0
จัดโดยชุมนุมภาษาอังกฤษ   
16 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 343 700
ประชุมเชียร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโดยชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์   
06 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 62 150
โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนและสถานศึกษา
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
17 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 68 100
โครงการสัตวศาสตร์ร่วมใจ สายสัมพันธ์น้องพี่
จัดโดยสาขาสัตวศาสตร์   
20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 62 170
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ (CKM) เพื่อพัฒนาชุมชน
จัดโดยสาขาวิศวกรรมการจัดการ   
20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 77 160
ค่าย SCIENCE อาสาพัฒนาชุมชน
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
21 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 238 320
กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
25 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 889 1,000
กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 26 ก.ค. 2560
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 121 500
กิจกรรมประกวดดาว-เดือนรอบแสดงความสามารถพิเศษ
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1,009 1,500
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1,547 2,800
กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ   
28 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1,190 2,500
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
จัดโดยสาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์   
29 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 78 120
กิจกรรม SCIENCE NIGTH
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 166 300
กิจกรรมราชภัฏร่วมใจ ต้านอุทกภัยภาคอีสาน
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
01 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 121 300
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
07 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 67 100
กิจกรรมวันภาษาไทย คณะครุศาสตร์
จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์   
07 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 79 200
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี2560
จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม   
07 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 50
ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 9 ส.ค. 2560
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
09 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 131 300
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ คณะครุศาสตร์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
10 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 320 800
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ (อสน.ม)
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 35 40
โครงการค่าย“มนุษย์ศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1”
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
11 ส.ค. 2560 - 13 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 124 300
ร่วมกิจกรรมการประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดมหาสารคาม
จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม   
14 ส.ค. 2560 - 14 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 100
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 251 300
ไหว้ครูสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
จัดโดยสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์   
17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 80 100
กิจกรรมทำพานบายศรีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
13 ก.ค. 2560 - 13 ก.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ด้วยระบบคลาวด์"
จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์   
24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 69 80
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ขอนแก่น
จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 10
วันวิทยาศาสตร์2560
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 528 1,000
การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ภูมิภาค
จัดโดยสาขาวิลาพลศึกษา คณะครุศาสตร์   
19 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 178 800
ร่วมพิธีวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม
จัดโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
22 ส.ค. 2560 - 22 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 15 50
ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 23 ส.ค. 2560
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
23 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 85 300
โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
25 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 75 850
โครงการค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ   
25 ส.ค. 2560 - 29 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 10
อบรมพัฒนาคามโครงการครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
26 ส.ค. 2560 - 26 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 10
Intrenational Fair
จัดโดยชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์   
30 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 458 1,500
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
31 ส.ค. 2560 - 01 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 35 100
โครงการทำบุญตักบาตร ชาวสิงห์ ครั้งที่ 6
จัดโดยชุมนุมรัฐศาสตร์   
31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 68 130
พิธีไหว้ครู ชาวสิงห์ ครั้งที่ 6
จัดโดยชุมนุมรัฐศาสตร์   
31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 68 130
Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
31 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 508 1,200
โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาาสตร์   
01 ก.ย. 2560 - 01 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 39 40
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. 2560
จัดโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
02 ก.ย. 2560 - 02 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 20 30
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 6 ปี ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ
จัดโดยชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ   
02 ก.ย. 2560 - 03 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 24 200
ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 6 ก.ย. 2560
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
06 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 55 120
กิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ   
06 ก.ย. 2560 - 06 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 101 50
กิจกรรมมันลั่น ม. By SAMSUNG
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
13 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 90 300
โครงการชมรมพุทธฯจิตอาสาพัฒนาวัด
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ   
15 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 25
โครงการปฐมนิเทศและทดสอบกำลังใจ ชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ2560
จัดโดยชมรมกู้ภัยพระเจ้าศรีโสภณ   
15 ก.ย. 2560 - 16 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 40 100
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
จัดโดยวัดขุนพรมดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
16 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 50
โครงการสัมมนาค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
16 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 193 400
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน คนดี คนเก่ง ปี2560
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์   
20 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 26 50
ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 20 ก.ย. 2560
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
20 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 26 100
โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ประจำปี 2560
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   
28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 32 50
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่9
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
12 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 273 1,000
โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
20 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 35 200
พิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพ ร.๙
จัดโดยจังหวัดมหาสารคาม   
26 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 1,000
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของชาวอีสาน
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
01 พ.ย. 2560 - 01 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 50
ประเพณีลอยกระทง
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา   
02 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 544 1,000
บุญกฐินร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
06 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 0 100
โครงการค่ายรวมพลคนจิตอาสาพาร่วมเรียนรู้
จัดโดยชุมนุมภาษาอังกฤษ   
02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 63 90
กีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ 2560
จัดโดยชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์   
13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 68 100
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ค่าย 3D)
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 141 200
โครงการรณรงค์แยกขยะ สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์   
15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 150 250
โครงการเรียนรู้ธรรมนำชีวิต
จัดโดยสาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์   
23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 39 120
กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์   
25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 11 10
กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลงานแสดงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมมพาตย์ ครั้งที่ 3
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์   
26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 21 25
กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
27 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 39 110
ทำบุญประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
22 ธ.ค. 2561 - 22 ธ.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 45 100
พิธีมอบเสื้อประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 199 270
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งเสริมวัฒนธรรม
จัดโดยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
25 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว) 241 400
กิจกรรมวันครู
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์   
16 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 223 700
มหกรรมกีฬาลูกพระวรุณเกมส์ ปีการศึกษา 2560
จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษา   
03 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1,692 2,500
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยกับการบาดเจ็บทางกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2560
จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์   
22 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 1 350
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้านคุณธรรมจริยธรรม 2560
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ   
24 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 51 100
การแข่งขันวิชาการและกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
01 ม.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 51 60
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และหว่านปอเทือง
จัดโดยกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบ   
01 ก.พ. 2561 - 01 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 134 250
กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV & AIDs ในกลุ่มชายรักชาย
จัดโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์   
03 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 33 100
สาธารณสุขรวมใจสร้างอัตลักษณ์ไทยจากพี่สู่น้อง
จัดโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
05 ก.พ. 2561 - 05 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 190 280
วันราชภัฏ 2561
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 240 1,000
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 138 1,000
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษาบ้านของครู
จัดโดยคณะครุศาสตร์   
15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 121 350
โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
15 ก.พ. 2561 - 16 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 33 100
ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ
จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ   
17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 (ปิดรับสมัครแล้ว) 11 30